Krizové centrum pro matku a dítě

Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci

 


Posláním Krizového centra pro matku a dítě v Kostelci je pomoci uživatelům překlenout tíživou životní situaci, získat dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí a převzít zodpovědnost za vlastní život.

Hlavní cíle azylového domu Krizové centrum pro matku a dítě Kostelec (dále jen KC):

 • poskytovat ubytování matkám/otcům s dětmi do 18 let věku, těhotným ženám, případně osamělým ženám na dobu nezbytně nutnou
 • motivovat matky/otce a ženy k odpovědnému přístupu životu, výchově a péči o děti, vedení domácnosti, účelnému hospodaření s financemi, které mají k dispozici
 • motivovat uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • pomoci uživatelům získat dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí

Poskytovaná služba: azylový dům

Cílové skupiny osob, kterým KC nabízí služby:

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková struktura:  bez omezení věku

Do azylového domu není bezbariérový přístup.

Principy poskytované sociální služby:

 • chránit důstojnost
 • poskytovat sociální službu tak, aby byla dodržována lidská práva a svobody
 • respektovat jedinečnost každého uživatele (bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, …) a pomáhat všem stejně
 • vycházet z individuálně určených potřeb uživatelů
 • na řešení situace uživatele (na realizaci individuálního plánu) se podílí vždy celý tým azylového domu
 • motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • hledat možnosti, jak uživatele motivovat k řešení problémů
 • podporovat uživatele k vědomí vlastní odpovědnosti a samostatnosti
 • zprostředkovávat kontakt s jinými institucemi, které poskytujícími další pomoc a ostatní služby
 • pracovat s uživateli s účastí a empatií
 • vnímat klienty takové, jací jsou, včetně jejich slabých a silných stránek
 • uplatňovat profesionální přístup pracovnic

Místo poskytování služby:

Pobytová sociální služba (s kapacitou 25 lůžek) je poskytována celoročně, nepřetržitě.

Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci se nachází v obci Kostelec u Hluboké nad Vltavou.

Kontaktní adresa:

Kostelec 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Kontaktní osoby:

Ing. Marie Paukejová – předsedkyně Jihočeské RŮŽE

telefon:               385 725 063 (pevná telefonní linka)

                           602 148 876 (Poradenské centrum – rovné šance pro všechny)

e-mail:                osjihoceskaruze@centrum.cz

www stránky:     www.jihoceskaruze.cz

 

Do místa poskytování sociální služby (obec Kostelec) je pouze autobusové spojení:

 • pondělí – pátek (časy se řídí platným jízdním řádem)

KC poskytuje:

 • ubytování (po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok)
 • umožnění celkové hygieny těla
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • pomoc při zajištění stravy (KC vytváří podmínky pro samostatnou přípravu stravy)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Pravidla pro jednání se zájemcem o službu:

Zájemci o poskytnutí sociální služby se mohou obrátit na poskytovatele osobně (telefonicky, osobní návštěvou přímo v azylovém domě, e-mailem) nebo prostřednictvím instituce, kterou vyhledali jako první při řešení nepříznivé či krizové životní a sociální situace.

 • Telefonicky – na pevné telefonní lince 385 725 063
 • Osobně – v Krizovém centru pro matku a dítě v Kostelci, Kostelec 17
 • Písemně – na adresu azylového domu: Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci, Kostelec 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou, nebo e-mailem: osjihoceskaruze@centrum.cz
 • přes občanskou poradnu – Poradenské centrum – rovné šance pro všechny, Česká 52, České Budějovice (zřizovatelem této poradny je Jihočeská RŮŽE z. s )

Průběh jednání se zájemcem:

 1. Pracovnice poskytovatele zjistí, co zájemce od služby očekává, jaké jsou jeho konkrétní potřeby, požadavky a osobní cíle.
 2. Příslušná pracovnice následně nabídne zájemci služby, které poskytuje azylový dům:
 • ubytování,
 • pomoc při zajišťování stravy,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání ostatních záležitostí.

Pracovnice sdělí podrobné informace o nabízených službách srozumitelně tak, aby se zájemce mohl informovaně rozhodnout, zda službu využije či nikoli.

Tyto informace se týkají:

 • poplatků spojených s poskytnutím sociální služby,
 • možné délky pobytu,
 • vybavení pokoje (zařízený kuchyňský kout je součástí pokoje)
 • hygienického zázemí (toalety, sprchové kouty, pračka, sušení prádla),
 • dopravní spojení,
 • informace o možnosti navštěvovat ZŠ v nejbližším okolí,
 • dostupnost zdravotnických, sociálních a vzdělávacích zařízení a institucí
 • povinnosti před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby předložit v KC posudek o Posouzení zdravotního stavu praktickým a dětským lékařem (viz záložka Dokumenty ke stažení, viz Zákon 108/2006 Sb., §91, ods. 4)

Výše úhrady za poskytování sociální služby:

Poplatky jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č.505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zahrnují provozní náklady související s poskytnutím ubytování. Mohou být měněny pouze na základě úpravy této vyhlášky.

 • 90 Kč denně za dospělou osobu, jde-li o rodinu s nezletilými dětmi
 • 60 Kč denně za dítě
 • 120 Kč denně jde-li o osobu bez dětí.

Pravidla pro odmítnutí zájemce

 • osoba žádá o sociální službu, kterou KC neposkytuje
 • osoba nepatří do okruhu osob, kterým je služba určena
 • KC nemá volnou kapacitu
 •  zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby vylučuje poskytnutí takové sociální služby:

   Vyhláška č. 505/2006 Sb., §36 uvádí, že poskytování pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

 1. a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 2. b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 3. c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Odmítnutému zájemci je vždy sdělen důvod odmítnutí  a jsou mu nabídnuty kontakty na další organizace, poskytovatele sociálních služeb. KC eviduje odmítnuté zájemce.