Úvod

 Jihočeská RŮŽE z. s. zahájila svoji činnost v roce 1999 a dnes úspěšně provozuje:

Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci 

Identifikátor služby azylový dům: 4138479

Posláním Krizového centra pro matku a dítě v Kostelci je pomoci uživatelům překlenout tíživou životní situaci, získat dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí a převzít zodpovědnost za vlastní životní život.

Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci se nachází v Kostelci u Hluboké nad Vltavou.

Pobytová sociální služba (s kapacitou 25 lůžek v 5 pokojích) je poskytována nepřetržitě.

Hlavní cíle poskytované sociální služby:

 • poskytovat ubytování zletilým matkám/otcům s dětmi do 18 let věku, těhotným ženám, případně osamělým ženám na dobu nezbytně nutnou
 • motivovat matky/otce a ženy k odpovědnému přístupu životu, výchově a péči o děti, vedení domácnosti, účelnému hospodaření s financemi, které mají k dispozici
 • motivovat uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • pomoci uživatelům získat dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí

Cílové skupiny osob:

 • rodiny s dětmi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • oběti domácího násilí
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

***

Poradenské centrum – rovné šance pro všechny

Identifikátor služby poradenské centrum: 1680508

Posláním Poradenského centra – rovné šance pro všechny je zdarma poskytnout běžnou i odbornou poradenskou činnost občanům, kteří se ocitli v tíživé životní a/nebo sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami a schopnostmi.

Poradenské centrum – rovné šance pro všechny se nachází v Českých Budějovicích.

Hlavní cíle poskytované sociální služby:

 • pomoc lidem při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • rozvíjet podle možností dovednosti a schopnosti uživatelů řešit samostatně svoji nepříznivou situaci a předejít tak možnému sociálnímu vyloučení a bezdomovectví.

Cílové skupiny osob:

 • osoby v krizi
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • senioři
 • etnické menšiny