Poradenské centrum – rovné šance pro všechny

INFORMACE PRO ZÁJEMCE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PORADENSKÉ CENTRUM

Poradenské centrum – rovné šance pro všechny se nachází v historickém centru Českých Budějovic, v domě z XIII. století, mezi náměstími Přemysla Otakara II. a Piaristickým (viz kontakty).

Posláním Poradenského centra – rovné šance pro všechny je zdarma poskytnutí běžné i odborné poradenské činnosti občanům, kteří se ocitli v tíživé životní a/nebo sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami a schopnostmi.

Přístup je bezbariérový. Služba je poskytovaná bezplatně.

Základní charakteristika

 • dle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., je poradna poskytovatelem odborného sociálního poradenství
 • poskytuje terénní a ambulantní služby
 • pomáhá lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • služby jsou poskytovány bezplatně

Cílová skupina

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • senioři
 • etnické menšiny
 

Věková kategorie

 • od 18-ti let

Provozní doba a adresa

Česká 52, České Budějovice (detailní kontakty zde)

Pondělí 09:00 – 19:00
Úterý 09:00 – 17:00
Středa 09:00 – 19:00
Čtvrtek 09:00 – 17:00
Pátek 09:00 – 17:00

Na jaké číslo můžete zavolat:

 •  386 360 262
 •  602 148 876

Kdo s Vámi bude jednat:

Ing. Marie Paukejová, sociální pracovnice, krizová interventka

Radek Vinkler, pracovník v sociálních službách

————————————————————————–

Poradenské centrum – rovné šance pro všechny

 • poskytuje ambulantní služby v oblastech:
  • bytové otázky
   • povinnosti a práva z nájmu a podnájmu bytu
   • nájemní smlouvy – náležitosti a obsah
   • vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, námitka proti vyúčtování
   • vratná kauce
   • obecní a městské byty
   • výpovědi z nájmu bytu – žaloba na neplatnost výpovědi
   • bytová družstva – stanovy, nájemní smlouvy, činnost představenstev a kontrolních orgánů družstva
   • společenství vlastníků bytových jednotek – stanovy, práva a povinnosti členů SVJ (spory mezi členy SVJ a orgány SVJ)
   • spoluvlastnictví nemovitostí – práva a povinnosti spoluvlastníků
  • manželství
   • majetková práva manželů, SJM – vysvětlení, právní rámec
   • návrh na svěření dětí do péče, návrh na vydání předběžného opatření soudu ve věci svěření dětí do péče
   • návrh na rozvod, sporný, nesporný rozvod
   • návrh na vypořádání SJM
   • konzultace a zastupování před orgány sociálně právní ochrany dětí
  • otázky dědictví
   • práva dědiců
   • námitka výhrady soupisu majetku (dědictví)
   • informace o sepsání závěti, vydědění
   • vypořádání SJM v rámci dědického řízení
  • majetkoprávní vztahy
   • konzultace a sepsání kupních a darovacích smluv
   • návrh na vklad do katastru nemovitostí
   • konzultace a sepsání smlouvy nebo dohody o zřízení věcného břemene (služebnosti) k nemovitosti
  • pomoc se správními úkony dle stavebního práva
   • pravidla, námitky/připomínky ve stavebním řízení
   • pravidla, námitky/připomínky v řízení o územním plánování
  • pomoc při sepsání dokumentů
    • dle výše uvedených bodů
    • odvolání
    • odpovědi na předžalobní výzvy, nebo pomoc při zpracování předžalobních výzev
    • návrh na vydání platebního rozkazu, odpor proti platebnímu rozkazu
   • poskytnutí kontaktů na jiné sociální služby
   • pomoc se zajištěním sociálních dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, odvolání proti nepřiznání dávky, správní žaloba
   • pomoc se zajištěním příspěvků na péči, mobilitu – odvolání proti nepřiznání, správní žaloba
 • poskytuje terénní služby např.:
   • doprovod klientů na úřady, soudy, policii
   • podání na úřadech za klienty, pokud nemohou sami
   • jiná pomoc, pokud je v možnostech poradenského centra
   • krizová intervence klientek a klientů (viz kvalifikace Ing. Marie Paukejové)